Little Power
Big Supports!

Thanks to the new generation who are interested in and have passions on Taiwan startup issue,
join in Meet Taipei 2016 Startup Carnival!

Thanks to all interns below:

Xi Chi Huang

Claire Lin

Sophy Yeh

Stanie Yu

Emily Yu

Vandy Sun

Allen Lee

Andy Chuang

Henry Lee

Xie Ding-Yu

Hui Fen Cheng

Felicia Fu

Lingya Wang

Giancarlo Kao

Sandy Wang

Way Hsu

Ivy Chen

Wang Kuei-Chun

Bing Yu Wu

Lingling Su

Sammy Chiu

Doris Liu

Ariel Lin

Ellen Wu

You Min-Rou

Kahou Lin

Laura Hsueh

Chih Hao Chang

Alice Wang

Willyopp Kao

Cheng Kuang Lin

Rafael Lee

Susan Wu

Zou Pei-Yun

Lynn Chen

Queenasha Chen

Abby Chien

Joyce Chen

Gina Chang

Shelley Hung

Amber Chang

Jenny Chen

Will Lin

Jack Wei

Leon Peng

Jialing Lu

Jared Hsiao

Lauren Huang

Lian Shao Wen

Subscribe Our Newsletter:






For sponsorship or Business Cooperation, please contact: event@bnext.com.tw